Hygienické laboratoře

Vody

 • chemické, radiologické, mikrobiologické analýzy vod pitných, balených, kojeneckých, koupacích, podzemních, povrchových, odpadních, destilovaných,ředících vod pro hemodialýzu
 • vyšetření vod na legionely, včetně návrhů na technická opatření
 • poradenské služby
 • akreditované vzorkování

Zeminy, sedimenty

 • stanovení široké škály anorganických a organických parametrů v půdách a sedimentech
 • analýzy kontaminovaných půd (havárie)
 • akreditované vzorkování

Písky

 • mikrobiologické, chemické a parazitologické analýzy písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • akreditované vzorkování

Odpady, kaly

 • komplexní analýzy odpadů a vodních výluhů
 • analýzy kalů z čistíren odpadních vod
 • testy ekotoxicity
 • kontaktní testy toxicity
 • zjišťování mutagenity výluhů odpadů s použitím testu reverzních mutací u bakterií (Amesův test)
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • analýzy PCB v olejích z elektrických zařízení
 • identifikace azbestu ve stavebních materiálech
 • akreditované vzorkování

Ovzduší - vnější, vnitřní, pracovní

 • měření široké škály látek ve vnějším ovzduší
 • monitoring průmyslových zón, měření vlivu dopravy, sanační monitoringy chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů
 • zjišťování mutagenity vzorku ovzduší ve vnitřním prostředí pobytových místností
 • měření metanu v půdním vzduchu, měření dynamiky výstupu metanu na povrch
 • stanovení prašnosti a chemických škodlivin v pracovním ovzduší
 • stanovení počtu respirabilních minerálních vláken (vč.azbestu) ve vnitřním a pracovním prostředí
 • identifikace azbestu v pracovním a vnitřním ovzduší a ve stavebních materiálech
 • stanovení distribuce a chemického složení jemných a ultrajemných částic (nanočástice)
 • měření pachů
 • analýza pylových zrn a spor plísní
 • akreditované vzorkování

Medicinální plyny

 • měření kvality medicinálního vzduchu a dalších stačených plynů
 • srovnání s požadavky SÚKL na kvalitu dle LEK-15

Potraviny, potravinové doplňky, krmiva

 • fyzikálně-chemické analýzy
 • mikrobiologické analýzy
 • stěry z prostředí potravinářských provozoven
 • akreditované vzorkování

Testování materiálů pro kontakt s potravinami

 • základní i specializované analýzy všech typů materiálů určených pro styk s potravinami (obaly apod.)
 • zkoušky migrací
 • interpretace výsledků, protokoly včetně fotodokumentace

Výrobky pro děti

 • analýzy všech typů materiálů použitých pro výrobky pro děti ve věku do 3 let

Kosmetika

 • chemické a mikrobiologické analýzy
 • protokoly včetně fotodokumentace
 • interpretace výsledků

Testování materiálů pro kontakt s vodou

 • základní i specializované analýzy všech typů materiálů ve styku s vodou
 • ověření čistoty vodárenských chemikálií
 • ověření účinnosti desinfekčních přípravků určených pro úpravu vody
 • posouzení zařízení na úpravu vody
 • protokoly včetně fotodokumentace

Biologické materiály (moč, krev,mateřská mléka, nekropsie, respirační sekrety)

 • analýzy toxických i biogenních prvků a organických látek v biologickém materiálu
 • provedení biologických expozičních testů
 • stanovení toxikologicky významných anorganických i organických chemických ukazatelů
 • analýza močových konkrementů
 • průkaz legionel v moči, séru, respiračním sekretu a plicní tkáni

Zdravotnické prostředky

 • testování zdravotní nezávadnosti zdravotnických prostředků (např. injekční stříkačky, jehly, obvazový materiál, soupravy pro transfuze krve a infuze, pryže apod.
 • analýzy dezinfekčních prostředků

Kontrola účinnosti sterilizátorů

 • kontrola účinnosti sterilizačních cyklů pro ordinace lékařů, lékárny, nemocnice, kosmetické provozovny, pedikúry (včetně provedení Bowie - Dick testu a Helix test)
 • akreditované vzorkování

Fyzikální faktory (hluk, vibrace, osvětlení, mikroklima, elektromagnetické pole, vzduchotechnické parametry)

 • Měření hluku
 • Měření vibrací
 • Měření osvětlení
 • Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu
 • Měření vzduchotechnických parametrů a elektromagnetického záření
 • Měření vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí
 • Měření stanovení zvukové izolace
 • Měření emisní hladiny akustického tlaku na stanovištích obsluhy
 • Měření vložného útlumu protihlukových clon a tlumičů
 • Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk
 • Měření hlučnosti kolejových vozidel
 • Měření hluku větrných elektráren

Pasivní vzorkování

 • odběr vzorků vod pomocí pasivních vzorkovačů (SPMD, DGT, POCIS, keramické dozimetry)
 • stanovení POP látek, kovů, polárních pesticidů a farmak z pasivních vzorkovačů
 • akreditované vzorkování

Radon ve stavbách

 • měření radonu ve stavbách (pracoviště Jihlava)

Aktuality

Stěhování NRL
V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk
15. 6. 2018

Prodloužení AKCE na vodu!
Akce na vodu ze studny je prodloužena do 30.6.2018!
4. 6. 2018

Anonymní bezplatné testování HIV
Obchodní centrum FRÝDA 30.5.2018 13:00-17:00
25. 5. 2018

Nové vyšetření stolice na parazity metodou PCR
Leták ke stažení
17. 5. 2018

HIV poradna v Ostravě
HIV poradna v Ostravě bude dne 7.5.2018 uzavřena!
24. 4. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8