Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
v souladu s vyhl. č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO
PRO ROK 2015

v oboru

ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
- HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Počet rezidenčních míst: 3
Lhůta pro podání přihlášek: 31.7.2015
Místo pro podání přihlášek: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava
Způsob doručení: poštovní zásilkou nebo
osobně v pracovních dnech od 7.00 – 15.00 hod. na podatelnu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, Ostrava

Obálku označte „Výběrové řízení – Rezidenční místa 2015“

Kritéria pro hodnocení uchazečů/uchazeček:

 1. dosavadní odborná praxe
 2. zájem o obor

Seznam dokladů, které uchazeči/uchazečky přikládají k přihlášce:

 1. přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta (příloha č. 1)
 2. osobní dotazník (příloha č. 2)
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
 4. výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 5. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti v oboru Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 6. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 7. neověřenou kopii dokladu o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 8. přehled odborné praxe

Lékařský posudek a Výpis z Rejstříku trestů nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

V případě předložení neúplné přihlášky nebo při nesplnění požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost bude přihláška z výběrového řízení vyloučena.

Komise vyhodnotí pouze přihlášky, které budou vyhovovat podmínkám stanoveným ve vyhlášce.

Komise provede hodnocení přihlášek podle hodnotících kritérií.

Způsob hodnocení kritérií pro hodnocení uchazečů/uchazeček:

 1. dosavadní odborná praxe (délka a místo výkonu praxe) – váha kritéria 60%
 2. motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu - váha kritéria 40%

V případě dotazů kontaktujte:

Mgr. Pavlína Pešková, vedoucí personálního a mzdového oddělení – tel. 596 200 449

V Ostravě dne 13.7.2015

RNDr. Petr Hapala
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Dokumenty ke stažení

Aktuality

Anonymní bezplatné HIV testování na festivalu Colours of Ostrava
Ostrava, Dolní Vítkovice 19. - 20. 7. 2018 (15:00–20:00)
11. 7. 2018

Zkoušení způsobilosti (PT)
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-18
9. 7. 2018

Testování HIV na festivalu Beats For Love
Ostrava 5.7.2018, 16:00-21:00
2. 7. 2018

AKCE! ROZBOR VODY Z BAZÉNU
Máte vlastní bazén nebo vířivku na zahradě?
26. 6. 2018

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8