Protikorupční politika

V souladu s Interním protikorupčním programem Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je útvar interního auditu útvarem pověřeným přijímat oznámení o podezření na korupci. Prošetřováním oznámení o podezření ze spáchání korupčního jednání je pověřen prošetřovatel.

Prošetřovatelem byl určen:

  • Ing. Petr Putnioř – interní auditor

Prošetřovatel přijímá oznámení, a to i anonymně, a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání korupce, korupčního jednání či jiného protiprávního jednání.

Pokud je oznamovatelem externí osoba, která není zaměstnancem Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pak k podání oznámení o podezření na korupci může využít:

  1. elektronickou komunikaci dostupnou všem oznamovatelům, a to prostřednictvím emailové schránky oznamenikorupce@zuova.cz, která je pro tyto účely v rámci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě zřízena,
  2. jednu pevnou schránku určenou pro příjem listinných oznámení, která je k těmto účelům označena a umístěna vně budovy Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě tak, aby byla mimo dosah bezpečnostních kamer (viz přiložený plánek)
  3. bezprostřední osobní oznámení učiněné ústně do písemného protokolu u útvaru pověřeném přijímáním a prošetřováním oznámení.
  4. Poštu, zaslanou na adresu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, označenou k rukám Prošetřovatele s poznámkou „Neotvírat“

Pokud je oznamovatelem zaměstnanec Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pak k podání oznámení o podezření na korupci může využít:

  1. všechny oznamovací způsoby uvedené shora pod písmeny a. – d.,
  2. možnost bezprostředního osobního oznámení u svého přímého nadřízeného, jeho přímého nadřízeného nebo přímo u ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Oznámení o podezření na korupci by mělo obsahovat následující informace:

  1. identifikace osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání a všech osob, které se na uvedeném korupčním jednání bezprostředně účastnily a případně osob, které se podezřelého jednání bezprostředně nezúčastnily, ale z výsledků tohoto jednání jakoukoliv formou profitují,
  2. podrobný logický a souvislý popis jednání, které zakládá podezření z korupce včetně jeho časového sledu,
  3. popis konkrétních důkazů o jednání, které zakládá podezření z korupce nebo jiné konkrétní poznatky dokládající podezření ze spáchání korupčního jednání, případně jejich doložení, pokud existují v elektronické, analogové či fyzické podobě.

Prošetřovatel totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá, utají a při prošetřování bude postupovat tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Oznamovatel, který učinil oznámení neanonymním způsobem, má právo být vyrozuměn o výsledku prošetření.

Odkazy

 

Aktuality

Přehled testování na přítomnost COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
Přehled testování na přítomnost COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
11. 4. 2020

Výsledky studie antigenních testů
Prezentace
1. 12. 2020

Světový den AIDS
Dne 1.12.2020 je Světový den AIDS. Využijte bezplatné testování HIV
27. 11. 2020

Nabíráme nové pacienty do ambulancí alergologie a imunologie
Poskytujeme komplexní alergologickou, imunologickou a zároveň plicní péči na jednom pracovišti.
27. 11. 2020

18. listopad - Evropský antibiotický den
Připojujeme se k celoevropské kampani „Evropský antibiotický den“ (EAAD) za zachování účinnosti antibiotik, která jsou vyhrazena pouze pro léčbu onemocnění způsobených bakteriemi.
18. 11. 2020

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8