Projekt: „Studie úmrtnosti a nemocnosti z kardiálních a respiračních příčin ve vztahu ke znečištění ovzduší PM10 na území Ostravy“

logo MS Kraj

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚ) se stal řešitelem projektu Studie úmrtnosti a nemocnosti z kardiálních a respiračních příčin ve vztahu ke znečištění ovzduší PM10 na území Ostravy spolufinancovaného dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MSK).

Projekt navazuje na předchozí projekt ZÚ, teoretickou analýzu vztahu zdravotních ukazatelů a koncentrací PM10, jíž byly zjištěny významné korelace pro úmrtí na onemocnění dýchací soustavy, úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a hospitalizace na onemocnění dýchací soustavy ve věkové skupině 25-59 let (Tomášková H., Tomášek I., Šlachtová H., Šebáková H.: Odhad vlivu koncentrací PM10 na úmrtnost a nemocnost obyvatel Ostravy v průběhu smogových epizod. Hygiena. 2011;56(1):5-10).

Cílem projektu financovaného z rozpočtu MSK je ověření výpočtů založených na hodnotách celkové úmrtnosti a nemocnosti z kardiálních a respiračních příčin (dále úmrtnosti) udávaných Světovou zdravotnickou organizací u ostravské populace. Úmrtnost bude hodnocena ve vztahu ke krátkodobým koncentracím PM10 v letech 2010 – 2012 na základě skutečných denních počtů úmrtí a počtu hospitalizací v ostravských nemocnicích na uvedené příčiny. Návazně budou analyzovány rozdíly mezi předchozími teoretickými výpočty a reálnými hodnotami platnými pro ostravskou populaci. Celý projekt bude realizován v období listopad 2013 – březen 2014. První výsledky budou zveřejněny v červnu 2013.

Protože se úmrtnost a nemocnost jednotlivých populací liší v závislosti na životním stylu, genetické zátěži, socioekonomickém statusu i v závislosti na dlouhodobém působení prostředí, nelze bezvýhradně vztahovat výsledky meta-analýz z velkých západoevropských a amerických studií na českou populaci, resp. populaci Ostravy.

Pokud budou zjištěny významné rozdíly teoreticky vypočtené a reálně zjištěné nemocnosti a úmrtnosti, bude nutné provést podrobnou analýzu za delší časové období, která bude zohledňovat i další možné ovlivňující faktory. Na základě zjištěných výsledků by se měla stanovit hodnota vztahu mezi dávkou a účinkem platná pro obyvatelstvo Ostravy, která by byla použitelná pro orgány státní správy při hodnocení dopadu znečištění ovzduší na zdraví.

Aktuality

Anonymní bezplatné HIV testování na festivalu Colours of Ostrava
Ostrava, Dolní Vítkovice 19. - 20. 7. 2018 (15:00–20:00)
11. 7. 2018

Zkoušení způsobilosti (PT)
Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-18
9. 7. 2018

Testování HIV na festivalu Beats For Love
Ostrava 5.7.2018, 16:00-21:00
2. 7. 2018

AKCE! ROZBOR VODY Z BAZÉNU
Máte vlastní bazén nebo vířivku na zahradě?
26. 6. 2018

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8